​Kallelse till årsstämma 23/4

BRF Silouette

Kallelse till årsstämma för verksamhetsår 2023

Datum: tisdagen den 23:e april 2024

Tid: 19:00

Plats: Samlingslokalen på Spången, våning 13.
Alternativt på Ebba Braheskolan, Kvarnholmsvägen 89, beroende på antal anmälda deltagare.

Anmälan för deltagande

Anmälan för deltagande måste komma oss tillhanda senast den 19/4-2024.
Detta gör ni genom att mejla till styrelsen på styrelsen@brfsilouette.se

I mejlet vill vi att ni skriver namn på deltagare,
samt vilket lägenhetsnummer ni har (5 siffror).

Vi kommer att skicka ut information angående vilken den slutliga platsen blir på den mejladress ni anmälde er på.

Årsredovisning

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att tillhandahållas på hemsidan: Årsredovisning och revisionsberättelse / Brf Silouette (smartbrf.se)

Fika

Föreningen kommer att bjuda på fika i form av kaffe, bullar och mackor vid stämman.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf Silouette

Dagordning enligt §19 i föreningens stadgar

1. Öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19. Avslutande

Inkomna motion från medlemmar

Hittills en motion

”Hej!

Med anledning av det jobb styrelsen lägger ner på föreningen, som dessutom är väldigt stor, önskar jag lägga en motion på att styrelsearvodet för nästkommande räkenskapsår och framtida räkenskaps år, bör uppgå till 6 basbelopp.

Hälsningar/Stina Robb”